5,6,12,13,19jūlijs_Kvalitātes vadītāju apmācības

19.05.2023

Programmas saturs:

1. Ievads kvalitātes sistēmās. Principi un definīcijas.

2. Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasības

3. Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība

4. Augstākās vadības līdera loma un atbildība

5. Ražošanas procesu analīze un procesu aprakstu veidošana

6. Dokumentu un pierakstu vadība

7. Risku identifikācija, novērtēšana un vadība

8. Resursu vadība

9. Ražošanas nodrošināšana

10. iepirkumi un apakšuzņēmēju vadība

11. Monitorings un mērījumi

12. Iekšējais audits

13. Nepārtraukta pilnveidošanās

 Mācību ilgums: 40 kontaktstudas 40 stundas praktiskie mājas darbi

Mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Mācību maksa:  650 EUR + PVN 21% (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība pa pastu).

Pieteikties:

 http://psi.lv/public/29350.html