Konsultacijas_mazs.jpg

Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015)

Vides pārvaldības sistēmas uzdevums ir nodrošināt uzņēmumu un organizāciju darbības atbilstību vides likumdošanas prasībām un nepārtrauktu vides snieguma uzlabojumu. Vides pārvaldības sistēmu uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO 14001:2015. Šis starptautiskais standarts metodiski palīdz izvērtēt organizācijas procesu ietekmi uz vidi, noteikt nozīmīgos vides aspektus un izveidot vadības instrumentus, kuri nodrošinātu šo procesu norisi kontrolētos apstākļos.

Darba gaita

Vides pārvaldības sistēmas izveides projekts psi konsultantu vadībā ietver šādus posmus:

 • organizācijas sākotnējā stāvokļa novērtējumu par atbilstību standarta ISO 14001:2015 un Latvijas vides likumdošanas prasībām;
 • procesu ietekmes uz vidi novērtēšanu;
 • nozīmīgo vides aspektu definēšanu;
 • vides pārvaldības rokasgrāmatas un citu nepieciešamo dokumentu izstrādi;
 • iekšējā vides pārvaldības sistēmas audita veikšanu;
 • darbinieku apmācības visa projekta realizācijas laikā.

Rezultāts

Sadarbībā ar psi konsultantiem tiks izveidota racionāla un funkcionējoša vides pārvaldības sistēma. psi konsultantu veidotās sistēmas darbiniekiem ir viegli uztveramas un ērti lietojamas. Projekta rezultātā iegūtais ISO 14001:2015 sertifikāts apliecinās organizācijas spēju nodrošināt savu procesu norisi kontrolētos apstākļos ar iespējami mazu kaitīgo ietekmi uz vidi un Latvijas vides likumdošanas prasību ievērošanu.

Ieguvumi

Ieviešot Vides pārvaldības sistēmu, organizācija iegūs:

 • Vispusīgu sapratni par organizācijas procesu ietekme uz vidi;
 • Organizācijai saistošo Latvijas vides likumdošanas un citas prasību sarakstu;
 • Vides programmas, kas mērķtiecīgi samazinās procesu kaitīgo ietekmi uz vidi;
 • Sakārtotu atkritumu apsaimniekošanu un drošas darbības ar ķīmiskām vielām;
 • Vides snieguma uzraudzības monitoringu;
 • Pozitīvu sadarbību ar pārraudzības institūcijām un sabiedrību kopumā;
 • Dos darbiniekiem iespēju strādāt sakoptā un videi draudzīgā vidē.