Vides troksnis, tā novērtēšana un pārvaldība. Darba vides troksnis un tā ekspozīcijas mērīšana.

Kursa mērķauditorija:Apmācību kurss ir plānots divām dienām. Pirmajā dienā: trokšņa kā vides piesārņojuma veida klasifikācija Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas aspektā. Tiks iztirzāti atbilstošie Latvijas tiesību akti vides trokšņa jomā: LR likums „Par piesārņojumu”, Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās”. Papildus apskatītas Latvijas likumdošanas trokšņa jomā konceptuālas atšķirības no Eiropas Savienības likumdošanas. Otrajā dienā – darba vides troksnis un tā ekspozīcijas mērīšana. Attiecīgi iztirzāti Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumi nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”. Apmācību kursa laikā paredzēts iepazīstināt ar praktiskajām procedūrām darba vides trokšņa mērīšanai un apskatīti praksē biežāk sastopamie reālie gadījumi.

Saturs:

 • Svarīgākie ar troksni saistītie vispārējie jautājumi; 
 • Trokšņa kā vides piesārņojuma veida klasifikācija;
 • Īsumā par trokšņa (skaņas) fiziku;
 • Vides troksnis, tā novērtēšana un pārvaldība;
 • Trokšņa ietekmes uz vidi novērtēšana;
 • Troksnis un sabiedriskā kārtība
 • Latvijas likumdošanas vides trokšņa jomā nacionālās īpatnības;
 • Darba vides troksnis un tā īpatnības 
 • Dzirdes iespējamie bojājumi un atkarība no trokšņa ekspozīcijas
 • Darba vides trokšņa ekspozīciju ierobežojošie normatīvie dokumenti
 • Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana (mērīšanas procedūras) un tai izmantojamie standarti
 • Darba vidē sastopamo praktisko gadījumu iztirzāšana.

Apmācības ilgums:16 stundas

Apmācības sākums: Pēc pieprasījuma

Dalības maksa: 170 EUR + PVN

Lai pieteikto apmācībām zvanīt 28323705 vai rakstīt psi@psi.lv