Kvalitātes un kompetences prasības medic.laboratorijām (LVS EN ISO 15189:2013)

Kursa mērķis ir sniegt skaidrojumus par standarta LVS EN ISO 15189: 2013 prasību ieviešanu, kvalitātes sistēmas izstrādāšanu un uzturēšanu medicīnas laboratorijās.

Kādi ir ieguvumi?
Kursi dod iespēju dalībniekiem iegūt zināšanas par konkrētām prasībām kvalitātei un kompetencei medicīnas laboratorijās, kā definēts standartā LVS EN ISO 15189: 2013 un prasmi šo standartu izmantot kā akreditācijas kritēriju.  Dalībnieki iepazīsies ar laboratorijas novērtējuma metodoloģiju, kuru izmanto valsts akreditācijas sistēmā. Kursu programmā ir lekcijas, vingrinājumi, konsultācijas. Dalībnieki, saskaņā ar procedūru, var saņemt sertifikāciju sfērā – medicīnas laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas kvalitātes vadītājs.

Mērķa auditorija
Kurss ir paredzēts interesentiem zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai laboratorijas  kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādāšanā, kas akreditācijai izmanto standartu LVS EN ISO 15189: 2013.

Kurss ir noderīgs gan medicīnas laboratoriju pārvaldības darbiniekiem, gan laboratorijas personālam.

Tēmas

* Prasības laboratorijas pārvaldībai (personāla kompetence, atbildība, dokumentu pārvaldība).

* Kvalitātes sistēma (pārvaldība, kvalitātes rokasgrāmata, prasības dokumentācijai, procesu pārvaldība).

* Sadarbība ar klientiem (pakalpojuma līgumi, izmeklēšana pilnvarotās laboratorijās, sūdzību izskatīšana).

* Iegādes, iepirkumu un piegādātāju novērtēšan

* Iekšējie auditi un nepārtraukta pilnveidošanās (risku vadība, kvalitātes indikatori, pārvaldības pārskate).

* Laboratorijas tehniskās prasības (telpas un vide, iekārtas, reaģenti un palīgmateriā

* Tehnisko procesu vadība (pirmsizmeklēšanas procesi, izmeklēšanas process, pēcizmeklēšanas procesi).

* Rezultātu ziņošana.

* Laboratorijas informācijas sistēma

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (3 stundas dienā attālināti)

Mācību sākums (2024.gads tiklīdz sakomplektēsies grupa)

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas vadītāja Dr. Dagnija Straupmane;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas kvalitātes vadītāja Ināra Goba, Mg vadības zinībās, biologs; 11 gadu vadošā vērtētāja pieredze LATAK.

Dalības maksa: 650 EUR + PVN  (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektorniski, apliecība par mācību kursu)

Norises platforma:  Microsoft Team

Sertifikācijas iespējas: Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jums ir iespēja iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikācija sfērā apliecina, ka to ieguvējs ir apliecinājis savas teorētiskās zināšanas, sekmīgi nokārtojot sertifikācijas eksāmenu, kā arī vadībai sniedz pārliecību, ka darbinieks izprot standarta prasības un ir sagatavots to ieviešanai laboratorijas darbā.

Eksaminācijas izmaksas - 90EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 90EUR+PVN

 Pieteikties rakstot psi@psi.lv vai zvanot 28323705