Personala_apmacibas.jpg

Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadītājs LVS EN ISO/IEC17025:2018

Mācību kursa mērķis:

Pilnveidot dažādu līmeņu laboratorijas speciālistu prasmes un iemaņas laboratorijas pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā:

 Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti:

1.Sniegt ieskatu, kā sasniegt laboratorijas kompetences starptautisku atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

2. Nodrošināt standarta prasību izpratni un iegūt zināšanas, kā īstenot standarta prasību ieviešanu, uzlabot un pilnveidot laboratorijas darbu.

Ieguvums:

Pēc sekmīgas kursa apguves dalībnieks varēs:

-aktualizēt kvalitātes sistēmu – izvertēt ieviestās procedūras, lai atbilstu riskam balstītai pieejai;

-noformēt kvalitātes sistēmas dokumentus;

-izskaidrot jaunus jēdzienus, piemēram, riska faktoru identifikāciju un mazināšanu, lēmumu pieņemšanas noteikumus, objektivitātes principus u.c.;

-noteikt riska jomas, kā arī uzlabošanas iespējas;

-izskaidrot specifiskas kalibrēšanas un verificēšanas prasības.

- sastādīt plānu laboratorijas kvalitātes sistēmas sākārtošanai pēc standarta jaunās versijas

Mērķauditorija:

Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vadītāji, tehniskie vadītāji, kvalitātes vadītāji un speciālisti, kam nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu efektīvi piedalīties laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidē un uzturēšanā, procesu pilnveidošanā atbilstoši standarta ISO 17025:2018 prasībām, ievērojot nacionālās akreditācijas sistēmas prasības.

Apmācību programmas galvenās tēmas:

Ø  Laboratorijas struktūra, lai nodrošinātu integritāti un kompetenci, laboratorijas pārvaldība

Ø  Kvalitātes vadības sistēma kā testēšanas/kalibrēšanas procesu pamats un standarta ISO 17025 prasības

Ø  Laboratorijas resursu pārvaldība:

-       Personāla kompetence

-       Telpas un vides apstākļi

-       Iekārtas, laboratorijas piederumi un reaģenti

Ø  Procesu vadība:

- Testēšana/ kalibrēšana, rezultātu kvalitātes nodrošināšana, ziņošana

- Paraugu ņemšana

-Neatbilstoša darba vadība, sūdzību izskatīšana

Ø  Prasības pārvaldībai

-  Dokumentu un pierakstu vadības sistēma

- Risku vadība

- Korektīvās darbības un pilveidošana

- Iekšējais audits

- Pārvaldības periodiskais pārskats

Mācību kursa apjoms:  40 stundas 

Dalības maksa: 650 EUR + PVN (dalības maksā ietverti izdales materiāli, apliecība) 

Norises laiks:  2024.gads (tiklīdz sakomplektēsies grupa)

Pasniedzēja: Ināra Goba

Norise: mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs iegūsiet personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts  apliecinās kompetenci un prasību izpildi veikt laboratorijas vadītāja/ kvalitātes vadītāja pienākumus savā uzņēmumā un konsultēt  citas laboratorijas.Sīkāka informācija par sertifikāciju sadaļā PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJA

Eksaminācijas izmaksas - 90EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 90EUR+PVN

Pieteikties