Personala_apmacibas.jpg

Kvalitātes auditoru apmācības

Mācību kursu mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu veikt neatkarīgu un profesionālu uzņēmumu un organizāciju kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 noteiktajām prasībām un ISO 19011:2018 norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pieredzējušiem kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savu kompetenci kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanas procesā un sniegt neatkarīgus kvalitātes sistēmas auditus citiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2018);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  420 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Mācību norises laiks: 2023.gads (tiklīdz sakompletēsies grupa)

mācības notiek attālināti caur platformu - Microsoft team

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt kvalitātes sistēmas iekšējos auditus savā uzņēmumā un veikt ārējos kvalitātes sistēmas auditus citos uzņēmumos un organizācijās.

Eksaminācijas izmaksas - 90EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 90EUR+PVN

Sīkāka informācija par sertifikāciju sadaļā PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJA