Personala_apmacibas.jpg

Vides pārvaldības sistēmas vadītājs

PSI Mācību centrs

piedāvā apgūt mācību programmu 

“VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS VADĪBA”

Kursa apraksts:

Sniegt zināšanas un prasmes uzņēmumu un organizāciju vides snieguma uzlabošanai. Radīt kursu klausītājiem izpratni par mūsdienīgu pieeju vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgās attīstības principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, iepazīties ar labākajiem vides aizsardzības tehnoloģiskajiem risinājumiem un resursu izmantošanas efektivitātes pilnveides iespējām. 

Programmas saturs:

 • ISO 14001:2015 prasības
 • Vides politika, mērķi un programmas
 • Vides likumdošanas prasības
 • Vides aspektu izvērtēšana
 • Ūdens apsaimniekošana;
 • Grunts attīrīšana;
 • Gaisa aizsardzība;
 • Industriālie riski;
 • Vides monitorings;
 • Atkritumu apsaimniekošana;
 • VPS dokumentācija;
 • VPS iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Mācībunoriseslaiks: 2020.gada 16,17,23,24.aprīlis; 7,8,14,15,21,22.maijs

Dalības maksā ietverti izdales materiāli,kafijas pauzes, apliecība

Mācību maksa: 950 EUR bez PVN

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu.

Eksaminācijas izmaksas - 75EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 75EUR+PVN

Pieteikties