Personala_apmacibas.jpg

Dezinfektoru mācību pamatprogramma

Mācību kursa mērķis:

Sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi īstenot dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus. Radīt sapratni par apdraudējumiem, ko rada profesionālās higiēnas prasību neievērošana un iepazīstināt kursa klausītājus ar galvenajiem apdraudējumu novēršanas paņēmieniem. Vispusīgi aplūkot infekciju izcelsmes avotus un to novēršanas iespējas, pielietojot  fizikālus un ķīmiskus paņēmienus.

Mērķauditorija:

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pārtikas uzņēmumu speciālistam, kas atbildīgs par higiēnas prasību nodrošināšanu uzņēmumā un ikvienam interesentam.

Mācību kursa apjoms: 25 stundas

Kursa saturs:

  • Kursa saturs izstrādāts atbilstoši 06.07.2010. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ("LV” ,111(4303),15.07.2010.);
  • Dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas darba organizācija, to reglamentējošie dokumenti;
  • Infekcijas slimību epidemioloģija;
  • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija;
  • Darba higiēna, darba drošības prasības.

Norises laiks: 2020.gads (tiklīdz nokomplektēta grupa)

Dalības maksa: 210 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība)

 Pieteikuma anketa_Dezinfektru apmaciba.pdf (210.36 KB)

Lūgums aizpidīt anketu un nosūtīt atpakaļ uz e-pastu psi@psi.lv