Izmaiņas normatīvajos aktos!

07.03.2016

Nozīmīgas izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē darbību uzņēmumiem, kuru darbība var radīt rūpniecisko avāriju risku - ar 05.03.2016 stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (pieņemti 01.03.2016). Skatīt šeit

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudējuši MK noteikumi Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

Ar informāciju par būtiskākajām izmaiņam var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā Skatīt šeit